Prodaja ili stečaj

01.10.2014

U portfelju Agencije za privatizaciju nalazi se 502 matična i njihova zavisna preduzeća za koja se objavljuje javni poziv  za privatizaciju. Preduzeća su iz sledećih grana delatnosti: administrativne i pomoćne uslužne delatnosti (13), građevinarstvo (51), državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje (1), zdravstvena i socijalna zaštita (16), informisanje i komunikacije (73), obrazovanje (1), ostale uslužne delatnosti (4), poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (35), poslovanje nekretninama (1), prerađivačka industrija (113), rudarstvo (6), saobraćaj i skladištenje (21), snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (7) snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti (5), stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti (67), trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala (83), umetnost; zabava i rekreacija (3), usluge smeštaja i ishrane (21), finansijske delatnosti i delatnost osiguranja (15). Agencija za privatizaciju je objavila JAVNI POZIV za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za subjekte privatizacije iz portfelja Agencije za privatizaciju. Rok za dostavu podataka o zainteresovanosti za privatizovanje nekog od ovih preduzeća isketao je 15.09.2014. godine.

Detaljnije...

Novi program podrške

30.09.2014

Na sajtu Evropske banke za obnovu i razvoj nalaze se informacije o novom program podrške malom biznisu. Program podrške malom biznisu SBS pomaže preduzećima da poboljšaju svoje performanse i konkurentnost, angažovanjem domaćih konsultanata radi poslovnih saveta i podrške u određenim oblastima poslovanja (BAS), ili angažovanjem međunarodnih eksperata radi uvođenja dobre prakse menadžmenta u preduzeća koja imaju potencijal da postanu lideri na tržištu (EGP). SBS radi sa većinski privatnim i domaćim preduzećima koja imaju minimum 2 godine iskustva u poslovanju, potencijal za razvoj i ugledno rukovodstvo posvećeno projektu. SBS ne radi sa finansijskim institucijama, kao ni sa preduzećima iz oblasti vojne industrije, igara na sreću i duvanske industrije.

Detaljnije...

Otvaranje poglavlja pregovora sa EU

29.09.2014

Značaj evropskih integracija i benefita koji se mogu izvući iz ovih procesa daju nam za obavezu da se dobro pripremimo za vreme koje dolazi.  Došli smo do zaključka da naši privrednici, ili barem oni koji su prisustvovali različitim skupovima, koje je organizovala Komora, ne poseduju dovoljno znanja o nekim polaznim osnovama vezanim za navedenu temu. U ovom trenutku to je i normalno, jer ne posedujemo svi mogućnost da dođemo do informacija ili nam afiniteti nisu isti.

Detaljnije...


Sve vesti...

hu
en


© 2009 Regionalna privredna komora Subotica