Aktuelnosti

BDP realno porastao 1,9%, izvoz skočio 13%

03jan2018

Ukupna ekonomska aktivnost u Srbiji, merena BDP-om i iskazana u stalnim cenama, ostvarila je u 2017. realni rast od 1,9% u odnosu na prethodnu godinu, prema proceni Republičkog zavoda za statistiku (RZS).

Procenjeno je i da su bruto investicije u osnovna sredstva u 2017. godini, u poređenju sa prethodnom godinom, ostvarile realni rast od 5,3%.

Industrijska proizvodnja u 2017. godini imala rast fizičkog obima od 3,9% u odnosu na prethodnu godinu. Poljoprivredna proizvodnja u 2017, u odnosu na 2016. godinu, ostvarila je pad fizičkog obima od 10,0%.

Vrednost izvedenih radova u građevinarstvu u 2017. godini beleži realni rast od 2,8% u odnosu na prethodnu godinu. Promet u trgovini na malo beleži realni rast od 4,0%, dok promet u trgovini na veliko beleži rast od 7,8% u tekućim cenama.

U sektoru Usluge smeštaja i ishrane u 2017. godini zabeležen je realni rast od 7,8%, dok je broj noćenja turista povećan za 10,3% u odnosu na prethodnu godinu.

Sektor Saobraćaj i skladištenje ima procenjeni rast fizičkog obima od 9,9%, a oblast telekomunikacija rast od 1,2%.

Procenjena spoljnotrgovinska robna razmena, u evrima, u 2017. godini, u odnosu na 2016, pokazuje rast izvoza za 13,0% i rast uvoza za 14,2%.

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi došlo je do povećanja zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti. Stopa zaposlenosti u trećem kvartalu 2017. godine iznosi 48,2%, a stopa nezaposlenosti 12,9%. Mišljenja smo da su rezultati pomenute ankete blagonakloni prema oceni o zaposlenosti i nezaposlenosti, naročito kada se u obzir uzme konstantni odliv radne snage u zemlje okruženja. Stoga, procene koje se tiču radne snage u Srbiji je potrebno uzimati sa rezervom.

Procenjeno je da su zarade bez poreza i doprinosa u 2017. godini, u odnosu na 2016, nominalno veće za 4,1%, a realno za 1,1%.

Procenjeno je i da godišnja stopa inflacije iznosi 3,0%.