Aktuelnosti

Izmene Zakona o porezima na imovinu

26jun2018

Ministarstvo finansija je na svojoj internet strani objavilo Radnu verziju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu i pozvalo sve zainteresovane, da još u postupku pripreme izmena Zakona o porezima na imovinu, dostave sugestije i primedbe na objavljeni tekst Radne verzije Zakona.

Obrazložene sugestije i primedbe Ministarstvo finansija će razmotriti, a opravdane i celishodne predloge uneti u tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu koji će biti pripremljen u narednom periodu.

Ministarstvo je prilikom pripreme objavljene Radne verzije Zakona, sagledalo odredbe važećeg Zakona koje su u prethodnom periodu stvarale najviše nedoumica i problema u primeni u praksi, kao i na koje je privreda najviše ukazivala i obraćala se za mišljenje i tumačenje.

U nastojanju da sistem učini pravičnijim i ujednačenijim sa što manje pravnih praznina, Ministarstvo je nastojalo da objašnjenja odredbi Zakona koja su davana u formi mišljenja sada normira, a posebno imajući u vidu da Zakon o porezima na imovinu ne prate podzakonska akta kojima bi mogla detaljnije da se urede određena pitanja. 

U prilogu dostavljamo:

Molimo vas da predloge i sugestije na dostavljeni tekst Zakona dostavite najkasnije do petka, 29. juna 2018. godine, do 09:00 časova, na obrascu koji vam dostavljamo u prilogu, na email: subotica@pks.rs.