Aktuelnosti

Kontinuirana obuka za ovlašćene posrednike i zastupnike u osiguranju

23maj2018

Ovlašćeni posrednici i ovlašćeni zastupnici u osiguranju imaju obavezu profesionalnog usavršavanja od najmanje 15 časova za svako stečeno zvanje u kalendarskoj godini u kojoj obavlјaju poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju (u skladu sa tačkom 7. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju /„Službeni glasnik RS”, br. 11/2017). 

Takođe, tačkom 8. Odluke propisano je da ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik u osiguranju ne može obavlјati poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, odnosno ne može biti angažovan kod subjekata nadzora iz člana 86. stav 1. i člana 98. st. 1. i 2. Zakona o osiguranju za obavlјanje tih poslova - ako tom subjektu ne dostavi dokaz da je započeo usavršavanje na propisani način (dokaz o uplati naknade za usavršavanje). 

Dokaz je potrebno da dostavi subjektu nadzora kod koga je angažovan tokom kalendarske godine u kojoj obavlјa poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, u skladu sa načinom organizacije i održavanja profesionalnog usavršavanja u Privrednoj komori Srbije, najranije od dana organizovanja, odnosno održavanja prvog usavršavanja za navedena lica u toku jedne kalendarske godine. 

Ovim Vas informišemo da u Subotici planiramo organizaciju kontinuirane obuke u trajanju od 3 dana za ovlašćene posrednike i ovlašćene zastupnike u osiguranju koji već poseduju licencu.

Ukoliko ste zainteresovani, kako bismo organizovali obuku, molimo da se javite na kontakt: janos.bagi@pks.rs ili tel. 024/553357.