Aktuelnosti

Urgencija Poreskoj upravi za povraćaj PDV-a

16apr2018

S obzirom da je na sednicama Parlamenta privrednika ukazano da  povraćaj PDV-a predstavlja kočnicu daljem ulaganju u razvoj poslovanja, a u određenim slučajevima utiče i na tekuću likvidnost kompanija, pozivamo privredna društva koje se u poslovanju susreću sa ovim problemom, da nam se obrate, ukoliko žele da PKS za njih izvrši urgenciju kod Poreske uprave.

PKS će 1. i 15. u mesecu, dostavljati Poreskoj upravi objedinjeni spisak privrednih društava za koje je potrebno izvršiti povraćaj PDV-a.

Radi razmatranja problema članica, potrebno je da nam, pored naziva privrednog društva i matičnog broja,  dostavite sledeće informacije i dokumentaciju: 

  • Poresku prijavu za PDV za svaki poreski period za koji je potrebno izvršiti urgenciju;
  • Rešenje nadležne filijale kojim se odobrava povraćaj PDV za svaki poreski period za koji je potrebno izvršiti urgenciju;
  • Da li je kod privrednog subjekta okončan postupak kontrole;
  • Ukoliko je kontrola završena potrebno je dostaviti Zapisnik o izvršenoj kontroli provere podataka poreskog obveznika za poreski period za koji se traži povraćaj PDV (ovaj dokument nije uvek dostupan jer se ne kontrolišu svi obveznici i to za svaki poreski period);
  • Da li je poreski obveznik izmirio obaveze po osnovu drugih poreskih oblika (imovina, dobit.... i dr.)

Ukoliko ste zainteresovani, potrebno je da pošaljete potrebnu dokumentaciju na e-mail:  subotica@pks.rs. Dokumetancija se dostavlja najkasnije do 13., odnosno 29. u mesecu.

Kontakt osoba: dipl. pravnik Nađa Vukmirović, samostalni stručni saradnik, telefon 024/553-357.