• Prva strana
 • Aktuelnosti
 • Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2018. godini

Aktuelnosti

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2018. godini

29mar2018

Na osnovu člana 52. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 , 38/15 i 113/17), člana 13. stav 1. tačka 2) Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13) i čl. 86a - 86d. Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15,5/17 i 9/18) i Pravilnika o bližim kriterijumima i uslovima za uključivanje zaposlenog u obuke za potrebe poslodavca radi sticanja dodatnih znanja i veština („Sl. glasnik RS“, br. 13/18)

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

raspisuje

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE U FINANSIRANJU PROGRAMA OBUKE ZA POTREBE POSLODAVCA ZA ZAPOSLENOG U 2018. GODINI

 

I OSNOVNE INFORMACIJE 

Namena i cilj programa

Program obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog sprovodi se radi sticanja dodatnih znanja i veština u cilju unapređenja kompetencija, sticanja nedostajućih znanja, sposobnosti i veština.

Cilj obuke je održanje zaposlenja kod poslodavca. 

Vrste obuka

Obuka se realizuje radi posebnog usavršavanja zaposlenog ili opšteg usavršavanja zaposlenog u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći.

Pod posebnim usavršavanjem zaposlenog smatra se sticanje dodatnih znanja i veština namenjenih zaposlenom licu, koji kroz obuku obezbeđuje kompetencije, odnosno stiče nedostajuća znanja, sposobnosti i veštine koje nisu prenosive, ili su ograničeno prenosive na druge privredne subjekte ili delatnosti.

Pod opštim usavršavanjem zaposlenog smatra se sticanje dodatnih znanja i veština namenjenih zaposlenom licu, koji kroz obuku obezbeđuje kompetencije, odnosno stiče nedostajuća znanja, sposobnosti i veštine koje su većinom prenosive na druge privredne subjekte ili delatnosti. 

Izvođač obuke

Obuku može sprovoditi javno priznati organizator aktivnosti, u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih, odnosno licenciran izvođač obuke, u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: izvođač obuke), a na osnovu iskazane potrebe poslodavca.

Učešće u finansiranju programa obuke

U skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći, a u okviru raspoloživih sredstava za realizaciju obuke, Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) može poslodavcu na osnovu zahteva da isplati:

 • sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke radi posebnog usavršavanja do 25% od ukupnih opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku,
 • sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke radi opšteg usavršavanja do 60% od ukupnih opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku;

Sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke se mogu povećati najviše do 80% opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku i to:

 • za najviše 20 procentnih poena ukoliko je poslodavac mali privredni subjekt
 • za najviše 10 procentnih poena ukoliko je poslodavac srednji privredni subjekt
 • za najviše 10 procentnih poena ukoliko se u obuke uključuju osobe sa invaliditetom ili osobe koje se teže zapošljavaju i to: 
 1. lica bez kvalifikacije, odnosno bez završene srednje škole
 2. stariji od 50 godina
 3. pripadnik etničkih manjina. 

U slučaju kada obuka uključuje komponente i posebnog i opšteg usavršavanja koje se ne mogu razdvojiti, prilikom određivanja procenta učešća u finansiranju, primenjuje se procenat za posebno usavršavanje. 

Sredstva dodeljena po programu obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog su horizontalna državna pomoć. 

Opravdani troškovi obuke:

 • troškovi predavača,
 • putni troškovi predavača i polaznika, uključujući i smeštaj,
 • drugi tekući troškovi, kao što su materijali i potrošna roba direktno povezani sa realizacijom obuke,
 • troškovi amortizacije alata i opreme u obimu u kojem se isključivo koriste za realizaciju obuke,
 • troškovi usmeravanja i savetodavnih usluga u vezi sa obukom,
 • troškovi polaznika i
 • opšti indirektni troškovi (administrativni troškovi, zakup, režijski troškovi), do visine ukupnog iznosa drugih opravdanih troškova navedenih u prethodnim alinejama.

U pogledu troškova polaznika, u obzir se uzimaju samo sati koje polaznik stvarno provede na obuci.

Ukoliko je privredni subjekt dobio sredstva od autonomne pokrajine i/ili jedinica lokalne samouprave, preko nadležnih organa, i pravnog lica koje upravlja i/ili raspolaže javnim sredstvima, za iste opravdane troškove za istu vrstu obuke i ista lica, ukupan iznos dodeljenih sredstava ne može biti veći od propisanih ovim javnim pozivom.

Dinamika isplate sredstava na ime učešća u finansiranju troškova obuke

Ugovorena sredstva za realizaciju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog Nacionalna služba isplaćuje poslodavcu u celosti nakon završetka obuke, odnosno po dostavljanju dokaza da su polaznici obučeni i stekli sertifikat.

Broj zaposlenih na koji se mogu odobriti sredstva na ime obuke

Poslodavac koji ima do pet zaposlenih ima pravo da u obuku uključi jednog zaposlenog, poslodavac koji ima od šest do 14 zaposlenih ima pravo da u obuku uključi dva zaposlena, a poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih ima pravo da u obuku uključi zaposlene čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.


II USLOVI UČEŠĆA
 

Pravo učešća u realizaciji programa obuke na zahtev poslodavca može ostvariti poslodavac pod sledećim uslovima:

 • da pripada privatnom sektoru (udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%);
 • da u poslednjih 24 meseca izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima;
 • da u poslednjih 24 meseca nije bio evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
 • da je izmirio ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste redovno izmiruje;
 • da ima plan usavršavanja zaposlenog sa predlogom izvođača obuke sa prilozima koji podrazumevaju akreditovan program obuke, koja je predmet zahteva poslodavca; posedovanje svih potrebnih uslova za realizaciju obuke u pogledu prostorno-materijalno-tehničkih uslova i kadrovskih kapaciteta;
 • da u program obuke uključi zaposlenog koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme u trajanju od najmanje 24 meseca pre podnošenja zahteva za učešće u finansiranju obuke.


Zahtev za učešće u programu obuke se neće odobravati za zaposlenog koji: 

 • obavlja pripravnički staž ili
 • ispunjava jedan od uslova za ostvarivanje prava na penziju, odnosno ukoliko mu do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju nedostaje do dve godine.

 

III PODNOŠENJE ZAHTEVA 

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

 • zahtev za učešće u programu na propisanom obrascu Nacionalne službe;
 • plan usavršavanja zaposlenog na propisanom obrascu Nacionalne službe
 • spisak zaposlenih koji će se uključiti u program obuke na propisanom obrascu Nacionalne službe
 • specifikaciju troškova obuke potpisanu i overenu od strane nadležnog lica poslodavca na propisanom obrascu Nacionalne službe;
 • dokumentacija o izvođaču obuke – izjava izvođača obuke da će sprovesti aktivnosti u realizaciji tražene obuke; dokaz o akreditaciji/licenci za izvođenje obuke; plan i program obuke; opis prostorno-materijalno-tehničkih uslova za realizaciju obuke; podaci o kadrovskim kapacitetima; opis načina i kriterijuma za procenu znanja; podaci o sertifikatu; predračun troškova obuke
 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u Agenciji za privredne registre; ukoliko se delatnost obavlja izvan sedišta poslodavca (izdvojeno mesto), odnosno u izdvojenom organizacionom delu (ogranak) - izvod iz registra ili odluka nadležnog organa o obrazovanju organizacionog dela;
 • uverenje Poreske uprave o izmirenim obavezama na ime poreza i doprinosa do meseca koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev - za poslodavca koji paušalno izmiruje poreske obaveze;
 • izvod iz pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima, štampan iz elektronske baze podataka Poreske uprave (EBP-PURS), overen od strane poslodavca, za poslednji mesec koji je isplaćen, a u skladu sa zakonskim rokom;
 • obaveštenje podnosioca zahteva o ranije primljenoj državnoj pomoći na propisanom obrascu Nacionalne službe;
 • dokaz za zaposlene koji pripadaju teže zapošljivim kategorijama ili imaju status osobe sa invaliditetom.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o podnetom zahtevu.

Način podnošenja zahteva

Zahtev za učešće u programu podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema sedištu poslodavca, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs. 


IV DONOŠENJE ODLUKE
 

Odluka o odobravanju sredstava se donosi u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga tela nadležnog za ekonomski razvoj i po pribavljenoj saglasnosti ministra nadležnog za poslove zapošljavanja, a na osnovu provere podnetog zahteva za učešće u programu. 


V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Nacionalna služba i poslodavac u roku od 45 dana od dana donošenja odluke o odobravanju sredstava zaključuju ugovor kojim uređuju međusobna prava i obaveze. Datum početka obuke mora biti nakon datuma donošenja odluke, a u toku kalendarske godine u kojoj je doneta odluka. U slučaju da od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine u kojoj je doneta odluka ima manje od 45 dana, ugovor između Nacionalne službe i poslodavca mora biti zaključen do kraja kalendarske godine.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora sa poslodavcem

U cilju zaključivanja ugovora poslodavac je u obavezi da dostavi

 • konkretan plan i dinamiku realizacije obuke (datum početka i završetka obuke, broj i spisak polaznika po grupi, datum polaganja konačnog ispita i datum izdavanja sertifikata),
 • odgovarajuća sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza, i to: 
 1. Za preduzetnika:
 • za odobrena sredstva u iznosu do 1.000.000,00 dinara - dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjima;
 • za odobrena sredstva u iznosu od 1.000.001,00 dinar i više - bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstva za troškove obuke, sa rokom važenja od 6 meseci duže od trajanja ugovorne obaveze i jedna blanko trasirana menica sa jednim žirantom i meničnim ovlašćenjem. 
 1. Za pravno lice:
 • za odobrena sredstva u iznosu do 1.000.000,00 dinara - dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjima;
 • za odobrena sredstva u iznosu od 1.000.001,00 dinar i više - bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstva za troškove obuke, sa rokom važenja od 6 meseci duže od trajanja ugovorne obaveze i jedna blanko solo menica sa meničnim ovlašćenjem. 

Uz dostavljena sredstva obezbeđenja neophodno je priložiti:

 • potvrdu o prijemu zahteva za registraciju menica (za pravna lica);
 • fotokopiju kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke, za tekući račun na koji će biti preneta sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke;
 • fotokopiju/očitanu ličnu kartu ovlašćenog lica korisnika sredstava/žiranta i
 • druge dokaze u zavisnosti od statusa žiranta. 

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl.).
 

VI OBAVEZE IZ UGOVORA 

Poslodavac je u obavezi da tokom trajanja programa:

 • obezbedi potrebne kadrovske, prostorne, tehničke i druge uslove za realizaciju programa obuke u saradnji sa izvođačem obuke,
 • upozna polaznika obuke sa planom i programom obuke i njegovim obavezama,
 • omogući Nacionalnoj službi kontrolu realizacije ugovornih obaveza;
 • obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene.
 • po završetku obuke dostavi Nacionalnoj službi pisani izveštaj o realizaciji obuke i kopije izdatih sertifikata;
 • zadrži zaposlenog u radnom odnosu na neodređeno vreme još najmanje 24 meseca nakon sticanja sertifikata o stečenim kompetencijama.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza korisnik sredstava postaje dužnik Nacionalne službe i u obavezi je da vrati celokupan iznos sredstava isplaćenih u skladu sa ugovorom na ime obuke zaposlenog, sa zakonskom zateznom kamatom od dana prenosa sredstava.
 

VII OSTALE INFORMACIJE 

Informacije o programu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800/300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2018. godine.

PREUZMITE:

1. Javni poziv
2. Zahtev za učešće u programu obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog
3. Plan usavršavanja zaposlenog